اين روش پيش از ابداع روشهاي حساسي مانند رنگ آميزي نقره از جمله روشهاي رايج و حساس در نشان دادن پروتئينها بر روي ژل به حساب مي آمد. مواد راديواكتيو مي توانند در شرايط in vivo يا in vitro مورد استفاده واقع شوند. امروزه اين روش به دليل خطرات ناشي از تشعشع مواد راديواكتيو و نيز در دسترس بودن روشهاي حساس ديگر مانند رنگ آميزي نقره كمتر مورد استفاده است.