رنگ آمیزی پروتئینها بر روي ژل


پس از انجام الکتروفورز یک بعدی (1D) یا دو بعدی (2D) برروی ژل SDS مرحله بعدی اغلب نشان دادن حضور پروتئین بر روی ژل است. بطور کلی به این روشها روشهای نشان دادن (Detection) می گویند. برخی از انواع روشهای نشان دادن پروتئینها در سطح ژل عبارتند از:
کاهندگی یونهای فلزی (Metal ion reduction)
رنگ آمیزی آلی (Organic dyes)
رسوب افتراقی نمک ها (Differential precipitation of salts)
رنگ آمیزیهای فلورسانس (Fluorescence dyes)
مواد رادیواکتیو (Radioactive isotopes)
انتخاب نوع رنگ آمیزی باید طوری باشد تا با هدف ما همخوانی بیشتری داشته باشد. برای این منظور همیشه باید مواردی مانند حساسیت نوع رنگ آمیزی، تکرار پذیری روش و عدم تداخل آن با آزمایشات بعدی در نظر گرفته شود.