روش PCR یک تکنیک بسیار پر کاربرد در مطالعات ژنومیکس به حساب می آید. در این روش مولکولهای اسید نوکلئیک پلی مریزه می شوند. زیر شاخه های متعدد و متنوعی برای PCR ابداع گردیده که کاربردهای این تکنیک را به مراتب وسیعتر و متنوع تر کرده است. در روش Real-Time PCR امکان اندازه گیری کمی بیان ژنها وجود دارد. در این روش پلی مریزه شدن ژن بطور همزمان در دستگاه نشانداده می شود و امکان اندازه گیری میزان بیان ژن را فراهم می نماید