کروماتوگرافی مایع یکی از روشهای متداول برای جداسازی، شناسائی و اندازه گیری کمی آنالیتها در بیولوژی و شیمی می باشد. از میان روشهای مختلف کروماتوگرافی مایع روش HPLC در آزمایشگاههای آنالیزی بسیار مورد استفاده می باشد. این روش بر مبنای حرکت آنالیت در فاز مایع تحت فشار پمپ و اتصال یا عدم اتصال آن به ستون ( فاز جامد) سبب جداسازی مواد از یکدیگر می گردد.