فلوسایتومتری یک روش بسیار قدرتمند در خصیصه یابی سلولی و مولکولی می باشد. اساس این روش رنگ آمیزی سلول یا مولکول توسط یک ماده فلورسانس است. در فلوسایتومتری پارامترهای گوناگونی ممکن است مورد ارزیابی قرار گیرد: اندازه سلولی، آپوپتوز، نکروز سلولی، بیان یا عدم بیان یک مارکر مولکولی در سلول، شمارش و جداسازی سلولها و مطالعه جمعیتهای گوناگون سلولی از بارزترین این پارامترها هستند.