توضیحات

از این میکروتیوب برای ذخیره سازی آنزیمها و آنتی بادیها و ترکیبات با حجم کم می توانید استفاده کنید. درب متصل این میکروتیوب کار کردن با آن را آسان می کند. شفافیت میکروتیوب سبب می شود تا به آسانی محتویات آن را ببینید.