این محلول حاوی 10000 واحد در میلی لیتر پنی سیلین و 10000 میکروگرم در میلی لیتر استرپتومایسین است. آنتی بیوتیک های پنی سیلین و استرپتومایسین به دلیل اثر ترکیبی موثر آنها در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی کشت های سلولی استفاده می شوند. پنی سیلین در ابتدا از قارچ پنی سیلیوم خالص شد و با تداخل مستقیم در ساخت دیواره سلولی باکتری و به طور غیرمستقیم با تحریک آزادسازی آنزیم هایی که بیشتر دیواره سلولی را تغییر می دهند، عمل می کند. استرپتومایسین در ابتدا از استرپتومایسس گریزئوس خالص سازی شد. این ماده با اتصال به زیر واحد 30S ریبوزوم باکتریایی عمل می کند و منجر به مهار سنتز پروتئین و مرگ در باکتری های حساس می شود.