مایع تریپسین حاوی EDTA و فنل رد است. Trypsin-EDTA از پودر تریپسین، حاوی مخلوطی از پروتئازهای مشتق شده از پانکراس خوک، ساخته شده است که به روش اشعه دهی استریل شده است. به دلیل قدرت گوارشی، تریپسین به طور گسترده برای جداکردن سلولهای چسبان از پلیت هنگام پاساژ دادن، و نیز جداسازی سلول از بافت اولیه استفاده می شود. برای افزایش قدرت جداکنندگی سلول، EDTA نیز به ترکیب اضافه شده است.