آنالیز آماری دیتا در بسیاری از مواقع جزء تفکیک ناپذیر تحقیقات علمی می باشد. تیم بایومیکس با انتخاب نوع آنالیز آماری لازم و به کارگیری روشها و نرم افزارهای گوناگون می تواند شما را در این زمینه یاری نماید.