الکتروفورز دو بعدی یکی از روشهای رایج در پروتئومیکس است. در این روش پروتئینها ابتدا بر اساس پی اچ ایزوالکتریک و سپس بر اساس وزنشان بر روی ژل پلی اکریل آمید جداسازی می شوند. توانمندی این روش می تواند تا حد جداسازی 3 هزار پروتئین بر روی ژل باشد. این تکنیک می تواند به تنهایی و یا مرتبط با مس اسپکترومتری برای آنالیز پروتئینها و شناسائی آنها به کار گرفته شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید با شرکت بایومیکس در تماس باشید.