فلوسیتومتری (FC) تکنیکی است که برای شناسایی و اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی جمعیتی از سلول ها یا ذرات استفاده می شود.

در این فرآیند، نمونه ای حاوی سلول یا ذرات در یک مایع معلق می شود و به دستگاه فلوسایتومتر تزریق می شود. سلولها و ذرات در دستگاه طوری جریان پیدا می کنندکه به طور ایده آل یک سلول  در یک زمان از مقابل پرتو لیزر جریان یابد. سلول ها اغلب با نشانگرهای فلورسنت برچسب گذاری می شوند تا نور جذب شود و سپس در یک باند طول موج ساطع شود. با این روش ده ها هزار سلول را می توان به سرعت بررسی کرد و داده های جمع آوری شده توسط کامپیوتر پردازش می شود.