کشت سلولی میکروبی در زیست شناسی مولکولی برای شبیه سازی و بیان پروتئین نوترکیب استفاده می شود. آنها همچنین در کاربردهای بالینی برای جداسازی، شناسایی و شناسایی میکروب هایی که باعث بیماری می شوند استفاده می شوند. کشت میکروبی رشد و تقسیم سلولی را در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده امکان پذیر می کند. باکتری ها و سایر میکروب ها را می توان با استفاده از تکنیک های آسپتیک برای جلوگیری از آلودگی در محیط کشت مایع مایع یا محیط کشت مواد مغذی آگار رشد داد.