آلبومین سرم گاوی (BSA یا “Fraction V”) یک پروتئین سرمی است که از گاو گرفته می شود. اغلب به عنوان استاندارد غلظت پروتئین در آزمایشات استفاده می شود. این پروتئین همچنین به عنوان بلاکر در آزمایشات ایمونواسی مانند وسترن بلات و الایزا مورد استفاده واقع می شود.