وسترن بلات یک تکنیک مهم مورد استفاده در زیست شناسی سلولی و مولکولی است. با استفاده از وسترن بلات، محققان می توانند پروتئین های خاصی را از مخلوط پیچیده ای از پروتئین های استخراج شده از سلول ها شناسایی کنند. این تکنیک از سه عنصر برای انجام این کار استفاده می کند: (1) جداسازی بر اساس اندازه، (2) انتقال به یک تکیه گاه جامد، و (3) علامت گذاری پروتئین هدف با استفاده از یک آنتی بادی اولیه و ثانویه مناسب برای مشاهده.