• آنالیز آماری دیتا در بسیاری از مواقع جزء تفکیک ناپذیر تحقیقات علمی می باشد. تیم بایومیکس با انتخاب نوع آنالیز آماری لازم و به کارگیری روشها و نرم افزارهای گوناگون می تواند شما را در این زمینه یاری نماید.
  • الکتروفورز دو بعدی یکی از روشهای رایج در پروتئومیکس است. در این روش پروتئینها ابتدا بر اساس پی اچ ایزوالکتریک و سپس بر اساس وزنشان بر روی ژل پلی اکریل آمید جداسازی می شوند. توانمندی این روش می تواند تا حد جداسازی 3 هزار پروتئین بر روی ژل باشد. این تکنیک می تواند به تنهایی و یا مرتبط با مس اسپکترومتری برای آنالیز پروتئینها و شناسائی آنها به کار گرفته شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید با شرکت بایومیکس در تماس باشید.
  • کشت سلولی میکروبی در زیست شناسی مولکولی برای شبیه سازی و بیان پروتئین نوترکیب استفاده می شود. آنها همچنین در کاربردهای بالینی برای جداسازی، شناسایی و شناسایی میکروب هایی که باعث بیماری می شوند استفاده می شوند. کشت میکروبی رشد و تقسیم سلولی را در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده امکان پذیر می کند. باکتری ها و سایر میکروب ها را می توان با استفاده از تکنیک های آسپتیک برای جلوگیری از آلودگی در محیط کشت مایع مایع یا محیط کشت مواد مغذی آگار رشد داد.
  • وسترن بلات یک تکنیک مهم مورد استفاده در زیست شناسی سلولی و مولکولی است. با استفاده از وسترن بلات، محققان می توانند پروتئین های خاصی را از مخلوط پیچیده ای از پروتئین های استخراج شده از سلول ها شناسایی کنند. این تکنیک از سه عنصر برای انجام این کار استفاده می کند: (1) جداسازی بر اساس اندازه، (2) انتقال به یک تکیه گاه جامد، و (3) علامت گذاری پروتئین هدف با استفاده از یک آنتی بادی اولیه و ثانویه مناسب برای مشاهده.
  • فلوسیتومتری (FC) تکنیکی است که برای شناسایی و اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی جمعیتی از سلول ها یا ذرات استفاده می شود. در این فرآیند، نمونه ای حاوی سلول یا ذرات در یک مایع معلق می شود و به دستگاه فلوسایتومتر تزریق می شود. سلولها و ذرات در دستگاه طوری جریان پیدا می کنندکه به طور ایده آل یک سلول  در یک زمان از مقابل پرتو لیزر جریان یابد. سلول ها اغلب با نشانگرهای فلورسنت برچسب گذاری می شوند تا نور جذب شود و سپس در یک باند طول موج ساطع شود. با این روش ده ها هزار سلول را می توان به سرعت بررسی کرد و داده های جمع آوری شده توسط کامپیوتر پردازش می شود.
Go to Top