بایومیکس تولید کننده کیتهای تحقیقاتی در حوزه اومیکس از جمله پروتئومیکس، ژنومیکس و ترانس کریپتومیکس می باشد

 • MTT (سنجش رنگ تترازولیوم) یک روش رنگ سنجی برای ارزیابی فعالیت متابولیک سلولی است. آنزیم های اکسیدوردوکتاز سلولی وابسته به NAD(P)H ممکن است، تحت شرایط تعریف شده، تعداد سلول های زنده موجود را منعکس کنند. این آنزیم ها قادرند رنگ تترازولیوم MTT را که از نظر شیمیایی 3-(4،5-دی متیل تیازول-2-ایل)-2،5-دی فنیل تترازولیوم برومیداست، به فرمازان نامحلول که رنگ بنفش دارد، کاهش دهند. سنجش رنگ تترازولیوم همچنین می تواند برای اندازه گیری سمیت سلولی (از دست دادن سلول های زنده) یا فعالیت سیتواستاتیک (تغییر از تکثیر به سکون)عوامل دارویی بالقوه و مواد سمی مورد استفاده قرار گیرد. سنجش MTT معمولا در تاریکی انجام می شود زیرا معرف MTT به نور حساس است.
 • کیت حاوی معرفها و بافرهای لازم برای استخراج اسیدهای نوکلئیک (RNA و DNA ) از سلول و بافت است. این کیت بر مبنای اتصال اسیدهای نوکلئیک به ستون سیلیکائی است که در مراحل بعد با استفاده از بافر الوشن بطور اختصاصی و با درجه خلوص بالا از ستون جداسازی می گردد. RNA و DNA بدست آمده با این روش از درجه خلوص بالایی برخوردار است که برای کاربردهایی همچون Real-Time PCR ایده آل می باشد.
 • کیت استخراج میکرو RNA (miRNA) بایومیکس برای خالص سازی RNA های کوچک از جمله میکرو RNA ها طراحی شده است. در این کیت با استفاده از دو ستون سیلیکایی درجه خلوص بالایی از میکرو RNA بدست می آید. این کیت برای مطالعات اومیکس خصوصا ژنومیکس و ترانس کریپتومیکس طراحی و ساخته شده است.
 • این کیت برای استخراجDNA از بافت حیوانی طراحی و ساخته شده است. ابتدا توسط آنزیم ساختار بافت تجزیه می گردد و سپس با استفاده از ترکیبات کیت DNA ژنومی بصورت محلول در آمده و با عبور از ستون سیلیکایی خالص سازی می گردد
 • این کیت برای استخراج DNA از سلولهای خونی طراحی شده است. در ابتدا گلبولهای قرمز حذف می گردند و سپس DNA از گلبولهای سفید استخراج می گردد.
 • استخراج DNA با استفاده از ستون سیلیکایی یکی از روشهای سریع و با درجه خلوص بالا در خالص سازی DNA به شمار می رود. این روش بر مبنای اتصال مولکولهای DNA به ستون سیلیکائی و عبور سایر ناخالصیها از جمله RNA و پروتئینها و سایر ناخالصیها از ستون عمل می کند. بدین ترتیب DNA بدست آمده از درجه خلوص بالایی برخوردار خواهد بود که برای کاربردهایی همچون PCR  و سایر آزمایشات مولکولی که نیازمند DNA با خلوص بالاست ایده آل می باشد.
 • این کیت برای استخراج RNA با درجه خلوص بسیار بالا از سلول و بافت و نمونه های بیولوژیک طراحی و ساخته شده است. روش به کار گرفته شده در این کیت روش ستونهای سیلیکایی است. به کارگیری دو ستون برای هر واکنش سبب ارتقا درجه خلوص RNA گردیده که کاربرد آنرا برای مطالعات اومیکس از جمله ژنومیکس و ترانس کریپتومیکس ایده آل می نماید.
 • کیت حاوی معرفها و بافرهای لازم برای استخراج RNA از  بافت است. این کیت بر مبنای اتصال اسیدهای نوکلئیک به ستون سیلیکائی است که در مراحل بعد با استفاده از بافر الوشن بطور اختصاصی و با درجه خلوص بالا از ستون جداسازی می گردد. RNA  بدست آمده با این روش از درجه خلوص بالایی برخوردار است که برای کاربردهایی همچون Real-Time PCR ایده آل می باشد.
 • این کیت برای استخراج RNA از سلولهای خونی طراحی و ساخته شده است. ابتدا گلبولهای قرمز تخریب شده و خارج می گردند. سپس گلبولهای سفید برای استخراج RNA مورد استفاده قرار می گیرند.
 • کیت حاوی معرفها و بافرهای لازم برای استخراج RNA از  سلول است. این کیت بر مبنای اتصال اسیدهای نوکلئیک به ستون سیلیکائی است که در مراحل بعد با استفاده از بافر الوشن بطور اختصاصی و با درجه خلوص بالا از ستون جداسازی می گردد. RNA  بدست آمده با این روش از درجه خلوص بالایی برخوردار است که برای کاربردهایی همچون Real-Time PCR ایده آل می باشد.
 • کیت استخراج RNA شرکت بایومیکس علاوه بر دارا بودن ترکیب فنل-گوانیدین دارای تمام ترکیبات لازم برای جداسازی RNA خواهد بود و استفاده کننده از این کیت نیاز به خرید هیچ ترکیب دیگر نخواهد بود.
 • آنتی بادیهای مونوکلونال از جمله ابزارهای پرکاربرد در بیولوژی و پزشکی هستند. آنتی بادیها پروتئینهای ترشحی هستند که پس از تولید در سلول (مثلا هیبریدوما) در محیط کشت ترشح می شوند. برای خالص سازی آنتی بادیها از محیط کشت می توان از کیت استخراج آنتی بادی بایومیکس استفاده کرد. این کیت بر مبنای رسوب دهی آنتی بادی و سپس خالص سازی آن بر روی ستون افینیتی کار می کند. کیت حاوی تمام ترکیبات لازم برای خالص سازی به جز ستون افینیتی می باشد.
Go to Top