بایومیکس تولید کننده کیتهای تحقیقاتی در حوزه اومیکس از جمله پروتئومیکس، ژنومیکس و ترانس کریپتومیکس می باشد

Go to Top