• بافر فسفات از رایج ترین و پر کاربردترین بافرها در آزمایشگاههای زیستی اشت. از این بافر به راحتی می توان برای شستشوی سلول استفاده کرد بدون آنکه آسیبی به سلولها وارد شود.
  • بافر لودینگ DNA  بر روی ژل آگارز مناسب برای الکتروفورز DNA ژنومی، پلاسمید، محصول PCR و حتی RNA  است. این بافر با دارا بودن رنگ برم فنل بلو ، کمک به مشاهده حرکت نمونه بر روی ژل می گردد. ضمنا شرایط بافری مناسب برای حفظ ساختار اسید نوکلئیک را فراهم می نماید.
  • بافر لودینگ نمونه پروتئین بر روی ژل الکتروفورز SDS-PAGE یکی از محصولات پر مصرف بایومیکس است. این بافر برای لود کردن نمونه پروتئین برای الکتروفورز در شرایط احیائی کاربرد دارد. ترکیبات مورد استفاده در این بافر، سبب احیائ باندهای دی سولفیدی شده و آنها را باز می نماید. لذا پروتئین در شرایط الکتروفورز کاملا بصورت خطی در خواهد آمد.
  • بافر لودینگ نمونه پروتئین بر روی ژل الکتروفورز SDS-PAGE یکی از محصولات پر مصرف بایومیکس است. این بافر برای لود کردن نمونه پروتئین برای الکتروفورز در شرایط غیر احیائی کاربرد دارد. ترکیبات مورد استفاده در این بافر، باندهای دی سولفیدی را در شرایط طبیعی حفظ می کند.
  • آکریل آمید و بیس اکریل آمید سبب پلیمریزه شدن ژل SDS  می گردند. آکریل آمید به تنهایی پلیمرهای خطی را تشکیل می دهد. بیس اکریل آمید پیوندهای عرضی بین زنجیره های پلی آکریل آمید ایجاد می کند. "اندازه منافذ" با نسبت آکریل آمید به بیس اکریل آمید و با غلظت آکریل آمید تعیین می شود. نسبت بالای بیس اکریل آمید به آکریل آمید و غلظت بالای آکریل آمید باعث تحرک الکتروفورتیک پایین می شود. پلیمریزاسیون مونومرهای آکریل آمید و بیس اکریل آمید توسط  آمونیوم پرسولفات (APS) القا می شود که به طور خود به خود تجزیه می شود و رادیکال های آزاد را تشکیل می دهد. TEMED، یک تثبیت کننده رادیکال آزاد، به طور کلی برای توسعه پلیمریزاسیون است.

  • این محلول حاوی 10000 واحد در میلی لیتر پنی سیلین و 10000 میکروگرم در میلی لیتر استرپتومایسین است. آنتی بیوتیک های پنی سیلین و استرپتومایسین به دلیل اثر ترکیبی موثر آنها در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی کشت های سلولی استفاده می شوند. پنی سیلین در ابتدا از قارچ پنی سیلیوم خالص شد و با تداخل مستقیم در ساخت دیواره سلولی باکتری و به طور غیرمستقیم با تحریک آزادسازی آنزیم هایی که بیشتر دیواره سلولی را تغییر می دهند، عمل می کند. استرپتومایسین در ابتدا از استرپتومایسس گریزئوس خالص سازی شد. این ماده با اتصال به زیر واحد 30S ریبوزوم باکتریایی عمل می کند و منجر به مهار سنتز پروتئین و مرگ در باکتری های حساس می شود.
  • مایع تریپسین حاوی EDTA و فنل رد است. Trypsin-EDTA از پودر تریپسین، حاوی مخلوطی از پروتئازهای مشتق شده از پانکراس خوک، ساخته شده است که به روش اشعه دهی استریل شده است. به دلیل قدرت گوارشی، تریپسین به طور گسترده برای جداکردن سلولهای چسبان از پلیت هنگام پاساژ دادن، و نیز جداسازی سلول از بافت اولیه استفاده می شود. برای افزایش قدرت جداکنندگی سلول، EDTA نیز به ترکیب اضافه شده است.
  • محیط کشت DMEM یا Eagle Modified Dulbecco  یک محیط پایه پر استفاده برای حمایت از رشد بسیاری از سلول های مختلف پستانداران است. سلول‌هایی که با موفقیت در DMEM کشت می‌شوند شامل فیبروبلاست‌های اولیه، سلول‌های عصبی، سلول‌های گلیال، HUVECs و سلول‌های عضلانی صاف و همچنین رده‌های سلولی مانند HeLa، 293، Cos-7، و PC-12 هستند. DMEM حاوی 4 برابر غلظت اسیدهای آمینه و ویتامین ها نسبت به حداقل محیط ضروری Eagle است. DMEM در ابتدا با گلوکز کم (1 گرم در لیتر) و پیروات سدیم فرموله شد، اما اغلب با سطوح گلوکز بالاتر، با یا بدون پیروات سدیم استفاده می‌شود. DMEM حاوی پروتئین، لیپید یا فاکتورهای رشد نیست. بنابراین، DMEM نیاز به مکمل دارد، معمولاً با 10٪ سرم جنین گاو (FBS) همچنین از یک سیستم بافر بی کربنات سدیم (3.7 گرم در لیتر) استفاده می کند و بنابراین برای حفظ pH فیزیولوژیکی به محیط CO2 5-10٪ نیاز دارد.
Go to Top