ساختار مس اسپكترومتر

هر دستگاه مس اسپکتومتر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است  (تصوير زیر) .

1- مرکز یونیزاسیون      2- آنالایزر                3- دتکتور

 تصوير: اجزا اصلي مس اسپكترومتر

(Ref: http://www.hull.ac.uk/chemistry/masspec3/principles%20of%20ms.html)

پروتئينها در مركز يونيزاسيون يونيزه مي شوند و آنالايزر ذرات يوني را بر اساس تفاوتشان در نسبت m/z جداسازي مي كند و سپس دتكتور تعداد ذرات يوني با هر نسبت m/z را ثبت مي كند. آنالايزر و دتكتور، و در برخي از انواع MS، مركز يونيزاسيون هر سه در شرايط خلا كار مي كنند تا از برخورد يونها با مولكولهاي هوا و تداخل آنها در آزمون جلوگيري گردد.

انواع متعددی از آنالایزرها طراحی و ساخته شده اند كه عمدتا در ساختار فيزيكي و روشهاي آناليز با يكديگر متفاوتند. پنج نوع معروف آنالایزر عبارتند از:  Time-of-flight (TOF)،  Ion Trap (Quadrapole Ion Trap, QIT; Linear Ion Trap, LIT,LTQ)  ، (Q) Quadrupole ، Fourier-Transform Ion Cyclotron Resonance (FTICR) و Orbitrap .

همچنين هر دستگاه MS ممكن است واجد آنالايزر هيبريد باشد كه بصورتهاي مختلف نشان داده مي شود (براي مثال: Q-q-Q, Q-q-LIT, Q-TOF, LTQ-FTICR ) . هر كدام از انواع آنالايزرها خصوصيات ويژه اي دارند كه در جدول زیر نمايش داده مي شود.

جدول 1 : خصوصيات آنالايزرهاي مختلف مورد استفاده در پروتئوميكس ( Ref: Han et al. 2008 )