روش Matrix Assisted Laser Desorption Ionization , MALDI

این روش یونیزاسيون یک روش مناسب برای ترکیبات آلی غیر فرار ( Non – volatile ) و مقاوم در برابر حرارت (    Termolabile ) مخصوصاً ترکیبات با وزن مولکولی بالاست . کار با دستگاه MALDI نسبتاً آسان و مزیت ویژه آن تحمل نسبتاً بالای آن نسبت به حضور ترکیبات اضافی مانند یونهای فلزی در نمونه است . میزان دقت بستگی به نوع دستگاه دارد اما تا حد 01/0 % وزن مولکولی را به دقت نشان می دهد .

روش MALDI بر اساس بمباران مولکولهای نمونه توسط لیزر و تبدیل آنها به حالت یونیزاسیون است.  در اغلب دستگاههای     MALDI از لیزر نیتروژن فركانس دار با طول موج nm 337 استفاده می شود . در این روش از ترکیباتي به عنوان ماتریکس استفاده می شود که به همراه نمونه در قسمت یونیزاسیون قرار داده  می شود . مولکولهای ماتریکس خاصیت جذب بالای انرژی لیزر رادارند و قادرند انرژی دریافتی را به صورت انرژی تهییج کننده ( Excitation energy  ) به مولکولهای نمونه منتقل کنند . این کار از تخریب مولکولهای نمونه در اثر برخورد مستقیم لیزر جلوگیری می کند .

نمونه آزمایش ابتدا با یک حلال فرار ( که بطور مثال در یونیزاسيون مثبت تری فلورواستیک اسید است ) و در غلظت مناسب ( مثلاً pmol / ml10 – 1 ) ترکیب می شود و سپس µl2- 1 از این ترکیب برداشته و يا مقدار مساوی از ماتریکس ترکیب می شود و  نمونه گذاری انجام می شود . پیش از تابش لیزر باید نمونه خشک شده باشد . ترکیبات زیادی به عنوان ماتریکس مورد آزمون قرار گرفته است. انتخاب نوع ماتریکس می تواند یونیزاسیون ماده، تشکیل adduct و پایداری ماده مورد سنجش را تحت تاثیر قرار دهد. قانون مشخصی برای انتخاب ماتریکس مناسب وجود ندارد و تنها می توان آنها را بر اساس داشتن خاصیت جذب لیزر انتخاب نمود. با اینحال قابلیت آن برای حل کردن ماده مورد سنجش، پایداری در حالت خلاء و بی اثر بودن آن از خصوصیاتی است که باید مد نظر واقع شود.

یک قانون مهم آن است که اغلب ماتریکس ها برای آنالیز تمام انواع مواد مناسب نیستند. در آنالیز پپتیدها اغلب از ترکیبات سینامیک اسید  به خصوص α – cyano – 4-hydroxycinnamic acid, CHCA به عنوان ماتریکس استفاده می شود.

ترکیب دیگری که ابتدا در آنالیز پروتئین کامل مورد استفاده واقع شده است سیناپینیک اسید ( SINA ) است . همچنین از ترکیبات بنزوئیک اسید مانند dihydroxybenzoic acid , DHB –  5 و 2 برای آنالیز مواد با وزن مولکولی پایین و پروتئینها و گلیکوپروتئینها استفاده می شود.

پلی هیدروکسی استوفنونها شامل گروههای اسیدی ضعیف هیدروکسیل هستند واغلب در آنالیز مولکولهای اسیدی ناپایدار مانند اولیگو نوکلئوتیدها مورد استفاده واقع می شوند.

برخي از مواد مورد استفاده به عنوان ماتريكس، خصوصيات و موارد كاربرد آنها در جدول 1

 آمده است.

به همراه MALDI اغلب از آنالایزرTOF Flight) – of – (Time استفاده می شود که بر اساس زمان رسیدن ذرات یونیزه از مرکز یونیزان به دتکتور می تواند نسبت m / z را محاسبه و اندازه گیری نماید .

برای کالیبراسیون دستگاه می توان از نمونه های شناخته شده ( مانند پپتیدهای سنتتیک با وزن مولکولی مشخص ) استفاده کرد که ممکن است بصورت یک نمونه مجزا و یا از پیش مخلوط شده با نمونه و ماتریکس مورد ارزیابی قرار گیرد .

روش MALDI یک روش یونیزاسیون نرم به حساب می آید . لذا اغلب مولکولها فارغ از اندازه و وزن مولکولی ذره بصورت تک بار یونیزه می شوند . بنابراین تفسیر اسپکترای بدست آمده از این روش نسبت به روش ESI آسانتر است . همچنین قطعه – قطعه شدن ذرات در طول فرایند یونیزاسیون اغلب اتفاق نمی افتد . با وجود غالب بودن اسپکترای ذرات تک بار ممکن است اسپکترای ذرات ، اضافه شدن نمک و اشکال دایمر نمونه نیز دیده شود .

جدول1  : ماتريكسها ، خصوصيات و موارد مصرف آنها. (Ref: Jörge von Hagen, Proteomics sample preparation)

Main applicationMelting point/cColorMolecular weight/[g mol-1]Elemental formulaNameCommon abbreviation of matrix  
Oligonucleotides  219-221 ( decomp)White139.11C6H5NO3  3-Hydroxy-picolinic acid3-HPA  
Oligonucleotides  218-219  White  143.17  C4H5N3OS  6-Aza-2-thiothymine  ATT  
Oligonucleotides  156-158    White to pale yellow  152.15C8H8O3Dihydroxyacetophenone  2.6,    DHAP
Different analytes: Peptides, proteins Glycoprotein’s, Phosphopeptides, Organic molecules  205 ( decomp)white154.12  C7H6O4  2.5- Dihydroxy-benzoic acidDHB
Proteins  168-171  White  194.19  C10H10O4  4-Hydroxy-3methoxycinnamic acid  Ferulic acid  
Peptides and polymers  205-207Orange  242.23  C13H10N2O3  2-(4/-Hydroxyphenylazo)-benzoic acidHABA
Peptide Mixtures  250-253 ( decomp)Yellow189.17C10H7NO3  α-Cyano-4-hydroxycinnamic acidCHCA  
As additive to DHB forming DHBs  141-143white168.15C8H8O4    2-Hydroxy-5-methoxy  benzoic acidHMBA  
Not vacuum stable  158-161  White  138.12  C7H6O3  Salicylic acid  SA  
proteins203-205white224.21C11H12O5  Sinapic acid 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid  SINA
  Oligonucleotides    219-221  White to pale yellow  186.17  C8H8O4-H2O      2,4,6-Trihydroxyacetophenone  THAP

 Decomp: Decomposition

جدول2 : ماتريكسها و روش استفاده از آنها (Ref: Jörge von Hagen, Proteomics sample preparation)

Possible matrix solvents and concentrationsPossible preparation protocolNameMatrix
  50 mg ml -1 in acetonitrile/ water(1:1)25 mg ml-1 .in methanol /water(1:1) 25 mg ml -1 .in ethanol/water(1:1) 25 mg ml-1 in water  Cocrystallization    3-Hydroxypicolinic acid        3-HPA
10 mg ml-1 in acetonitrile/water(1:1)Cocrystallization  6-Aza-2-thiothymine  ATT  
10 mg ml-1 in acetonitrile/water(1:1)  Cocrystallization or Surface preparation  2,6-Dihydroxyacetophenone  DHAP  
10mg ml-1 in ATW  Cocrystallization  2,5-Dihydroxybenzoic acid  DHB  
20 mg ml-1 DHB with 10% HMBA in ATW  Surface preparation‘ super DHB2’ ( mixture of DHB with 10% HMBA)  DHBS
8mg ml-1 in water 8mg ml-1 in TFA/acetonitrile/water(1:1:2)  Cocrystallization4-Hydroxy-3- methoxycinnamic acidFerulic acid  
2.5 mg ml-1 in water/acetone(1:1)  Surface preparation  2-(4/-Hydroxy-phenylazo)- benzoic acidHABA  
40 mg ml -1 in acetone 5 mg ml -1 in ATW  Surface preparation or Cocrystallization  α-Cyano-4-hydroxycinnamic acidCHCA  
20 mg ml-1 in ATW  CocrystallizationSalicylic acidSA  
10 mg ml-1 in ATWSurface preparation oder Cocrystallization  Sinapinic acid 3,5-Demethoxy-4-hydroxycinnamic acidSINA
10 mg ml-1 in acetonitrile / water(1:1)    Cocrystallization or surface  preparation2,4,6-Trihydroxyacetophenone  hydrateTHAP  

ATW. 0/1% TFA in water/acetonitrile( 1:1 ): DHB, 2,5 – dihydroxybenzoic acid :

HMBA , 2-hydroxy – 5 – methoxy – benzoic acid : TFA , trifluoroacetic acid.

اغلب در آنالیز پروتئین و پپتیدها از یونیزاسیون مثبت و در الیگونوکلئوتیدها و الیگوساکاریدها از یونیزاسیون منفی استفاده می شود .

انتخاب حالت یونیزاسیون بستگی به گروههای عاملی مولکولهای مورد سنجش دارد . مولکولهای پروتئینی به دلیل داشتن گروههای آمینی وکر بوکسیلی در هر دو حالت می توانند مورد سنجش قرار گیرندکه البته بیشتر در حالت مثبت بررسی می شوند . در مقابل مولکولهای قندی به دلیل داشتن گروههای هیدروکسیلی به راحتی در حالت منفی مورد سنجش قرار می گیرند .