آدرس دفتر مرکزی شرکت:

تهران – خیابان ایتالیا ( بین قدس و وصال)- آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران- طبقه هشتم- مرکز نوآوری سلولهای بنیادی

ایمیل شرکت

info@byomics.com

شماره های تماس:

09925757861

09925757862

09925757961

09925757962

ارسال پیام