این دوره در 6 ساعت بصورت مجازی و حضوری ارائه می گردد