این دوره در 4 ساعت و بصورت مجازی و حضوری برگزار می گردد. پیشنیاز این دوره دوره مقدماتی لینوکس می باشد.