این دوره در 14 ساعت بصورت مجازی و حضوری ارائه می گردد