این دوره در 4 ساعت بصورت مجازی و حضوری ارائه می گردد